مشخصات :

در موتورها، بادامک‌هایی که روی میل بادامک قرار دارند با برجستگی‌های خود هنگام چرخیدن، سوپاپ ها را می‌فشارند تا باز شوند،

در حالی که فنرهای روی سوپاپ‌ها، آن‌ها را بهموقعیت بسته بازمی‌گردانند.

 انجام عمل باز و بسته نمودن سوپاپ ها کار بادامک تبدیل حرکت چرخشی به حرکت خطی می باشد.

کاربرد:

موتورهای EUIV   ، زیمنس ، کاربراتوری ، ساژم

جنس :

چدن خاکستری  سفیدGCH1

 

 

camshaft pride carberator