شركت مهندسي نصير ماشين با نماد خنصير در بورس شناخته مي شود

 

ردیف عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار PDF XLSX
1 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 1400/04/01  1400/04/01  pdf excel 
2 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت گروه راسا تجارت بارمان) 1400/04/01  1400/04/01  pdf codalreport 
3 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 1400/04/31 1400/04/31 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31   

 

 

 

 http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=17834623106317041#