اعضاء هیئت مدیره نصیر ماشین به شرح زیر می باشد :

  1. علی پوررکنی صالحان به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  2. کامران مهرانی به عنوان رئیس هیئت مدیره
  3. ابراهیم بروجردی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
  4. حمید کربلایی رضا به عنوان عضو هیئت مدیره
  5. احمد حاجی سید جوادی به عنوان عضو هیئت مدیره