ارزشهاي بنيادين شركت مهندسي صنعتي نصير ماشين ( منشور اخلاقي ) :


به عنوان عضوي از نصير ماشين :

1.   با تكيه به خداوند متعال و با استفاده از دانش و تخصص خود و تشريك آن با همكاران جايگاه رقابتي شركت را در ميان ساير رقبا بهبود و آن را ارتقا دهم .

2.     عمل به قانون و اصول اخلاقي را مد نظر قرار دهم .

3.   تلاش ميكنم تا محيط كاري سالم و امن و پربار و به دور از تبعيض و رنجش بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، جنسيت ، ناتواني، سن و مليت ايجاد نمايم .

4.   اعتلاي شركت را در همه حال مبناي رفتار و كردار خود قرار داده و يادگيري و به روز نگه داشتن دانش خود را همواره مد نظر قرار دهم.

5.     با تكيه بر تلاش و كوشش و خلاقيت و نوآوري آينده رو به رشد شركت را تضمين نمايم .

6.   رضايت و خشنودي مشتري را رمز بقاي شركت دانسته و در جهت تحقق خواسته هاي او از هيچ كوششي دريغ ننمايم .

7.     نسبت به شركت خود وفادار باشم و احساس مسئوليت خود را در همه زمينه ها نشان دهم .

8.   شركت را بخشي از زندگي خود دانسته و با همكاران مانند اعضاي خانواده روابط صميمانه و دوستانه داشته باشم .